Czy WIESZ, ŻE ...

» Wiosna astronomiczna rozpoczyna się      w momencie równonocy wiosennej              i trwa do momentu przesilenia letniego,      co w przybliżeniu oznacza na półkuli            północnej okres pomiędzy 21 marca            a 22 czerwca (czasami daty te wypadają    dzień wcześniej lub dzień później,                  a w roku przestępnym mogą być                  dodatkowo cofnięte o jeden dzień).

» Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się          okres roku, w którym średnie dobowe        temperatury powietrza wahają się                pomiędzy 5 a 15°C.


Copyright © Robert Kozłowski, Designed by Alpha Studio