Menu:

DLA SZÓSTOKLASISTÓW


Sprawdzian kompetencji dla szóstoklasistów

           
Test, będący  sprawdzianem umiejętności, które uczeń nabył w szkole podstawowej, oceni  pięć ważnych umiejętności:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. Rozumowanie
4. Korzystanie z informacji
5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.

       Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
       Szczegółowe informacje dotyczące standardów wymagań znajdują się na stronie www.oke.gda.pl
 
Cenne wskazówki znajdziecie także  w serwisie szkolnym.

Szóstoklasisto, pamiętaj!

      Sprawdzian musisz napisać.  Jeśli do niego nie przystąpisz,  nie możesz rozpocząć nauki w gimnazjum.
Wyniki sprawdzianu nie będą miały jednak wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

      Po otrzymaniu testu do ręki najpierw sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są o­ne wyraźnie wydrukowane. Następnie zapisz swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego.

      Masz obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości możesz poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

       Pisz spokojnie i samodzielnie! Jeśli będziesz ściągać lub przeszkadzać innym, będziesz musiał opuścić salę, a Twój sprawdzian zostanie unieważniony.

    Uwaga!!

Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony nauczyciela wspomagającego). Podstawą jest orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 Przykładowe sprawdziany, podobne do tego, jaki wszyscy uczniowie szóstych klas będą rozwiązywać w  kwietniu oraz wiele pomocnych  informacji  znajdziesz w portalu Gazety Wyborczej.

Ofiacjalna strona miasta Człuchów